سرور تیم اسپیک
بهترین سرور های تیم اسپیک را ازما بخواهید!
 • Product 1

  سرور تیم اسپیک 16 اسلات  • رنک کوئری 100
   امکان اتصال به yatQa
   تحویل آنی
   امکان اتصال با آیپی خارج
   آنتی دیداس
   ‌‌‎امکان اتصال تمامی نسخه ها
   ‌‌‎ساب دامین رایگان
   ‌‌‎اپتایم %99

  فقط
  تومان10,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  سرور تیم اسپیک 32 اسلات  • رنک کوئری 100
   امکان اتصال به yatQa
   تحویل آنی
   امکان اتصال با آیپی خارج
   آنتی دیداس
   ‌‌‎امکان اتصال تمامی نسخه ها
   ‌‌‎ساب دامین رایگان
   ‌‌‎اپتایم %99

  فقط
  تومان15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  سرور تیم اسپیک 64 اسلات  • رنک کوئری 100
   امکان اتصال به yatQa
   تحویل آنی
   امکان اتصال با آیپی خارج
   آنتی دیداس
   ‌‌‎امکان اتصال تمامی نسخه ها
   ‌‌‎ساب دامین رایگان
   ‌‌‎اپتایم %99

  فقط
  تومان20,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  سرور تیم اسپیک 128 اسلات  • رنک کوئری 100
   امکان اتصال به yatQa
   تحویل آنی
   امکان اتصال با آیپی خارج
   آنتی دیداس
   ‌‌‎امکان اتصال تمامی نسخه ها
   ‌‌‎ساب دامین رایگان
   ‌‌‎اپتایم %99

  فقط
  تومان25,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  سرور تیم اسپیک 256 اسلات  • رنک کوئری 100
   امکان اتصال به yatQa
   تحویل آنی
   امکان اتصال با آیپی خارج
   آنتی دیداس
   ‌‌‎امکان اتصال تمامی نسخه ها
   ‌‌‎ساب دامین رایگان
   ‌‌‎اپتایم %99

  فقط
  تومان30,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  سرور تیم اسپیک 512 اسلات  • رنک کوئری 100
   امکان اتصال به yatQa
   تحویل آنی
   امکان اتصال با آیپی خارج
   آنتی دیداس
   ‌‌‎امکان اتصال تمامی نسخه ها
   ‌‌‎ساب دامین رایگان
   ‌‌‎اپتایم %99

  فقط
  تومان35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  سرور تیم اسپیک 1024 اسلات  • رنک کوئری 100
   امکان اتصال به yatQa
   تحویل آنی
   امکان اتصال با آیپی خارج
   آنتی دیداس
   ‌‌‎امکان اتصال تمامی نسخه ها
   ‌‌‎ساب دامین رایگان
   ‌‌‎اپتایم %99

  فقط
  تومان40,000/ماهیانه
  سفارش دهید